The Deaf World Festival in Poland

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI / Privacy policy (down)

Pliki Cookies

 • Dla Państwa wygody strona www.deafworldfestival.pl, zwana dalej portalem, używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 • Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.
 • Portal stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
 • Portal https://deafworldfestival.pl/ wykorzystuje poniższe pliki Cookies:
  • _utma – plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika,
  • _utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty,
  • _utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin,
  • _utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek,
  • PHPSESSID – plik cookie utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na którym zainstalowana jest strona a urządzeniem użytkownika, za pośrednictwem którego komunikuje się on z serwerem i ze stroną.
 • Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Dane osobowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), po wejściu do serwisu oraz w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności jest TM & JCA Sp. z o.o., z siedzibą Loteryjki 46N/14, Warszawa.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach: • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie”, • przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe, • prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą), • umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych, • obrony przed ewentualnymi roszczeniami, • analitycznym i statystycznym.

3. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony www.deafworldfestival.pl, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

4. Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

5, Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Państwa zgody. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres do 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych.

6. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

a) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych podmiotów współpracujących,

b) w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w przypadku zamówienia usługi Newsletter lub w związku z korzystaniem z funkcjonalności portalu www.gdpr.pl opisanych w Regulaminie Portalu;

c) spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

d) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.

7. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

8. Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: kontakt@deafworldfestival.pl

9. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na cookies:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki.

Jednocześnie informujemy, że materiały (w tym materiały wideo), które w ocenie Administratora, naruszają dobro osobiste i godność osób trzecich, mogą być z portalu i połączonych z nim profili społecznościowych usunięte.


Privacy policy

Privacy policy on the Świat Głuchych website

Cookies

 • For your convenience, the website www.deafworldfestival.pl, hereinafter referred to as the portal, uses cookies and similar technologies, including in order to adapt the website to the needs of users and for statistical purposes. Cookies are small text files sent by a website that is visited by an internet user to an internet user’s device. 
 • Cookies are also used by websites to which we refer, e.g. by showing multimedia. You can change the cookie settings in your web browser. If you do not change these settings, you accept the cookies used here.
 • The portal uses performance cookies, i.e. cookies used to collect information about the way the website is used to make it work better, and functional cookies, i.e. cookies allowing to “remember” the user’s settings (eg language, font size). 
 • The https://deafworldfestival.pl/ portal uses the following Cookies:
  • _utma – a file saved on the computer’s disk during the first visit to a given website. The file contains a unique identification number by means of which the analytical tool can identify a unique and new user,
  • _utmb – the _utmb cookie is responsible for storing information about a given visit,
  • _utmc – a cookie cooperating with _utmb, the task of which is to determine whether to start tracking new visits or whether the collected data should be included in the existing visits,
 • • _utmz – a cookie containing information about the sources of visits. Thanks to it, it is possible to count, among others visits from search engines,
 • • PHPSESSID – a cookie that maintains the ID of the current session between the server on which the website is installed and the user’s device through which he communicates with the server and with the website. 
 • The level of protection against cookies is set in each browser until cookies are completely blocked. This increases the level of security and data protection, but may also prevent some functions, e.g. logging in to an e-mail account.

Personal data

 1. The administrator of your personal data within the meaning of the Regulation of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 EU of 27 April 2016 (hereinafter: “GDPR”), after entering the website and in connection with the use of its functionality, is the TM & JCA Sp. z o.o., with its seat at Loteryjki 46N/14, Warszawa.

2.

 1. Your personal data will be processed by the Administrator, in particular for the following purposes:
  • conclusion and implementation of the contract for the provision of electronic services on the terms described in the “Regulations of the Portal”, sending messages containing commercial information,
  • conducting marketing of entities cooperating with the Administrator (with prior consent),
  • enabling contact with the Administrator via contact forms,
  • defence against possible claims,
  • analytical and statistical. 

3. The data will be transferred to entities processing it at our request based on contracts with the Administrator, but only for the purpose and scope necessary for the implementation of the above-mentioned. purposes, including entities providing IT services or other services to us to ensure the proper functioning of the website www.deafworldfestival.pl, where such entities process data only in accordance with the Administrator’s instructions. 

4. In addition to the entities mentioned, your data may be made available only to entities authorized to do so under national or EU law. The website administrator has exercised due diligence in order to adequately secure the personal data provided, in particular against disclosure to unauthorized persons. 

5. Your personal data will be processed only for the time necessary to achieve the purpose of processing or until your consent is revoked. The administrator reserves the right to process data for a period of up to 3 months from the moment of achieving the goals in connection with the implementation of his own analytical and statistical purposes.

6. Your personal data may be processed on the basis of:

a) consent (Article 6  (1) (a) of the GDPR), in particular for marketing purposes of cooperating entities,

b) in connection with the performance of a contract to which the data subject is party, or to take steps at the request of the data subject, prior to concluding the contract (Article 6 (1) (b) of the GDPR), in particular in the case of order Newsletter services or in connection with the use of the functionality of the www.gdpr.pl portal described in the Regulations of the Portal;

c) fulfilment of the obligation resulting from the provisions of both national and EU law in accordance with art. 6 (1) (c) GDPR;

d) for purposes resulting from the legitimate interests pursued by the Administrator, including answering questions sent via the “Contact” tab and for statistical and analytical purposes of the Administrator, where the Administrator’s legitimate interest is the possibility of making analyzes and statistics of his activities resulting from art. 6 (1) (d) of the GDPR, as well as for the purposes of defence against possible claims based on the Controller’s legitimate interest, where the Controller’s legitimate interest is to defend the Controller against third party claims.

7. At any time, it is possible to withdraw consents expressed on the website, including consent to the processing of data for marketing purposes of entities cooperating with the Administrator. Revocation of consent to the processing will not affect the lawfulness of the processing that was carried out before its withdrawal. 

8. You have the right to request access to data, rectification, deletion, transfer or limitation of their processing, as well as the right to object to the processing. If you want to exercise your rights, please send us a message to the following address: kontakt@deafworldfestival.pl

9. The security of personal data is our priority, however, if you believe that by processing your personal data we violate the provisions of the GDPR, you have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office.

Cookies consent:

This website uses cookies. By using our website, you consent to our use of cookies to provide you with the convenience of browsing our website. The settings of these files can be changed at any time using the browser settings. At the same time, we would like to inform you that materials (including video materials), which, in the opinion of the Administrator, violate the personal good and dignity of third parties, may be removed from the portal and social profiles connected to it.